Objavuj fotografie, obrazy, listy, kníhy, známky, ...

Ďakovná listina

Každý, kto finančne prispeje na digitalizáciu (reštaurovanie, stavebné úpravy, dátové sklady...) stane sa Patrónom toho ktorého historického objektu (objektov) a jeho meno (či už právnickej, alebo fyzickej osoby) bude navždy uvedené pri popise zdigitalizovaného objektu a v metadátach na slovakeana.sk.

Môžete si pozrieť VZOR ďakovnej listiny, ktorú obdrží patrón za svoju finančnú podporu.

 

Podporu projektu vyjadrila aj viceprezidentka Európskej komisie Neelie Kroes

Aj vy ste vítaní !

Vaše Archivarium