Objavuj fotografie, obrazy, listy, kníhy, známky, ...

Partneri

Partnerom projektu slovakeana.sk sa môže stať ľubovoľná štátna alebo súkromná inštitúcia, právnická alebo fyzická osoba na základe dobrovoľného partnerstva, ktorá prejavila záujem aspoň o jednu nižšie uvedenú aktivitu:

Partner (prispievateľ):

má zdigitalizované svoje diela a zverejní ich prostredníctvom projektu slovakeana.sk na základe  licenčnej zmluvy.

(v tomto prípade poskytne partner (archív, knižnica, súkromná zbierka...) svoje digitálne výstupy pri splnení technických požiadaviek na spracovanie do slovakeana.sk)

 

Partner (čakateľ):

má záujem zdigitalizovať svoj archív (knihy, listiny, obrazy, muzeálne zbierky) a zároveň takto digitalizované diela zverejniť prostredníctvom slovakeana.sk na základe  licenčnej zmluvy.

(v tomto prípade poskytne partner zoznam objektov, ktoré má záujem zdigitalizovať a zverejniť na základe čoho sa vytvorí časový a finančný rámec realizácie)

 

Partner (patrón):

má záujem  finančne podporiť digitalizáciu (reštaurovanie, stavebné úpravy, dátové sklady...) vybratých zbierok historických objektov, čím získava ďakovnú listinu a právo byť uvádzaný pri zdigitalizovanom objekte ako jeho patrón.

(v tomto prípade bude partner – fyzická alebo právnická osoba - financovať jasne definovaný počet historických objektov a komunikovať s prispievateľom alebo čakateľom)

 

 

PARTNERI - PRISPIEVATELIA:

Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Historické múzeum SNM

Matica slovenská, Martin

Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava 

Spolok svätého Vojtecha, Trnava 

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV

Diecézny archív a Diecézne múzeum , Nitra 

Diecézna historická knižnica, Kláštor Pod Znievom 

Darca zbierky SZ/201088 

Rimsko-katolicka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica 

Mgr. Štefan Rýdzi, Prievidza

Pavel Polka

 

 

Súkromný prispievateľ SZ/201089 

Súkromný prispievateľ SZ/201190 

Súkromný prispievateľ SZ/201191 

Súkromný prispievateľ Ing. Ľubomír Prypoň 

Súkromný prispievateľ PhDr. Soňa Vrbiarová 

Súkromný archív p. Jozefa Malineriča 

 

 

 

PARTNERI - ČAKATELIA

 

Castellum Zeliz - občianske združenie

 

PARTNERI - PATRÓNI:

Tatra banka, a.s., Bratislava

QUADRIQ, a.s, Liptovský Mikuláš 

BLS, a.s., Bratislava 

digitalware, s.r.o., Bratislava

Slovakia Online, s.r.o., Bratislava 

NOVUM PRO + s. r. o. 

TENDER MEDIA GROUP, s.r.o., Bratislava

Mgr. Katarína Janáčová, advokátka

Mgr. Andrej Gunár, advokát

Veri2, s.r.o., Bratislava 

Centire s. r. o.

KOVAL SYSTEM, s.r.o., Beluša

INGENIUM Slovakia 

JANOUSEK, s.r.o., Pezinok

NIKA spol, s.r.o., Považská Bystrica 

 

REKLAMNÍ PARTNERI:

SOITRON, a.s.

 

MEDIÁLNI PARTNERI:

DIGI SLOVAKIA

www.mediahit.sk

www.sportube.sk

TASR