Objavuj fotografie, obrazy, listy, kníhy, známky, ...

Slovakeana

Projekt slovakeana.sk  vznikol v roku 2010 v archíve Spolku svätého Vojtecha v Trnave  ako neziskový projekt, ktorý nadväzuje na medzinárodný projekt Europeana a dopĺňa ho o unikátne hmotné a nehmotné historické a kultúrne diela a objekty, nachádzajúce sa na území Slovenska.

Hlavným koordinátorom projektu slovakeana.sk sa stalo v roku 2011 občianske združenie Archivarium, ktorého cieľom je vyhľadávať, objavovať, spracovávať, archivovať a sprístupňovať verejnosti hmotné a nehmotné historické a kultúrne diela a objekty zo súkromných zbierok ako aj štátnych, regionálnych, mestských, miestnych a inštitucionálnych knižníc, archívov, galérií alebo múzeí formou digitalizácie, za účelom ich ochrany a záchrany pre budúce generácie, podpory vzdelanosti a informačnej gramotnosti verejnosti. Mnohé z nich môžete už dnes  vidieť  v ich unikátnej podobe, ako napríklad bratislavský MISÁL z roku 1341, korešpondenciu A. Hlinku, alebo vyhlásenie Verejnosti proti násiliu z roku 1989.

Slovakeana.sk zabezpečuje svoju činnosť finančnými prostriedkami získanými z rôznych domácich a zahraničných fondov, finančných zbierok a darov od právnických ako aj fyzických osôb – patrónov.

Objektami zaradenými do projektu slovakeana.sk sú hlavne:

Texty: knihy, noviny, listy, archívne dokumenty, fotografie muzeálnych objektov ...

Obrazy: maľby, kresby, fresky, fotografie, mapy ...

Zvuk: mg pásky, disky, hudba a hovorené slovo z platní ...

Video:  záznamy na vhs, Hi8, analog beta ...

Film: záznamy na „celuloidových“ nosičoch

V procese realizácie je aj  trvalá a jednoznačná identifikácia digitálnych objektov podľa štandardov NBN, kde sa využijú poznatky zo Manuálu pre trvalú a jednoznačnú identifikáciu zdigitalizovaných kultúrnych objektov.Systém pre uchovávanie obsahu je schopný uchovávať dáta vo formáte XFDU s bitovou ochranou obsahu. Modul na zber a prezentáciu údajov o digitálnych objektov využíva  referenčný model CIDOC-CRM.CRM Conceptual Reference Model, teda model vzťahov medzi pojmami vo podobe formálnej ontológie, ktorá sa snaží popisovať logiku toho čo a ako sa má dokumentovať, aby bolo možné zaistiť automatizovanú výmenu a zdieľanie údajov bez straty.

Viac sa dozviete na http://en.wikipedia.org/wiki/CIDOC_Conceptual_Reference_ModelPre lepšiu podporu a výmenu údajov je možné spravovať slovníky, klasifikačné záznamy, taxonómiu, či autoritatívne  záznamy v súlade so  štandardami MARC 21, pričom dátový obsah záznamov  môže byť definovaný inými štandardami ako napríklad AACR2, LCSH alebo MeSH. Pre jednoduché sprístupňovanie a navigáciu v obsahu je podporované fazetové vyhľadávanie.Zaoberáme sa rovnako aj archivačné systémy podporujúce OAIS štandard.

 

Príjemné chvíle pri objavovaní Vám praje:

Vaše Archivarium